background-img

Styrelse

Starbreeze Investor Relations

Starbreeze styrelse

Torgny Hellström

Styrelseordförande sedan 2019
Född: 1958
Utbildning: Jur. kand, Stockholms Universitet. Executive education Thunderbird (University of Phoenix)
Huvudsaklig sysselsättning:
Torgny Hellström är verksam som styrelseledamot och managementkonsult och har tidigare haft ledande positioner som Ordförande i DDM Holding AG och MagComp AB, styelseledmot i True Heading AB och Seapilot AB, inom Anoto Group, senast som vd och tidigare som COO och chefsjurist. Torgnys tidigare arbeten inkluderar även bland annat Vice President Litigation inom Ericssonkoncernen samt befattningar inom IBM Europe och IBM Nordic.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Precise Biometrics.
Innehav i bolaget: Äger direkt eller indirekt 250 000 B-aktier
Torgny Hellström är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare

 

Jan Benjaminson

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1958
Utbildning: Civilekonomexamen Lunds universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Jan Benjaminson har lång erfarenhet som CFO från olika noterade och onoterade softwarebolag i Sverige och är nu CFO för G-Loot, ett bolag inom e-sport. Jan har tidigare varit CFO och CEO för TargetEveryOne och han är också en av grundarna av Level Eight, ett oberoende utvecklingsbolag inom mobilspel. Jan var styrelseordförande i Massive Entertainment under åren 2000-2002.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Level Eight AB
Innehav i Bolaget: -.
Jan Benjaminson är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Kerstin Sundberg

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1954
Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet
Huvudsaklig sysselsättning: Kerstin Sundberg har en bakgrund som auktoriserad revisor och finansiell rådgivare, varav de senaste 17 åren som partner hos Deloitte. Förutom revision av stora och medelstora noterade och onoterade svenska såväl som internationella företag inom olika branscher, däribland Media and Telecommunications, har Kerstin en omfattande erfarenhet av M&A och Transaction services.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i och ordförande av revisionsutskottet i Fortnox
Innehav i Bolaget: -.
Kerstin Sundberg är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Tobias Sjögren

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1975

Utbildning: EMBA Gruppen.
Huvudsaklig sysselsättning: 
Tobias har sedan 1996 varit verksam i dataspelsbranschen inom produktion, affärsutveckling, försäljning och ledning. Senast var Tobias VD för bolaget White Wolf Entertainment och han har tidigare arbetat på Paradox Interactive, Stardoll och den internationella agentfirman DDM Agents. Tobias var chef för DICE Stockholms studio under tiden det första Battlefield-spelet lanserades för 17 år sedan. Tobias är för närvarande vd i företaget Fox in a Box.
Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i företaget Fox in a Box Holding AB.

Innehav i Bolaget: -.
Tobias Sjögren är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Anna Lagerborg

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1966
Utbildning: fil.kand. i systemvetenskap

Huvudsaklig sysselsättning:Anna arbetar idag med executive search och affärsutveckling på Safemind, ett rekyteringsföretag specialiserat inom tech och digitalisering. Anna har en lång bakgrund av att leda tech-organisationer bland annat från NetEnt där hon varit utvecklingschef och ingått i koncernledningen och från Hemnet där hon varit CTO, tillförordnad vd och vice vd.
Andra uppdrag:
Innehav i Bolaget: –
Anna Lagerborg är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets verksamhet, som ska ske i  bolagets och samtliga aktieägares intresse. Några av styrelsens huvud­uppgifter är att hantera strategiska frågor avseende verksamhet, finansiering, etableringar, tillväxt, resultat och finansiell ställning och fortlöpande utvärdera bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

Styrelsens sammansättning

Enligt Starbreeze bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs normalt årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma, men ytterligare styrelseledamöter kan väljas under året vid en extra bolagsstämma.

Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller till slutet av nästa årsstämma, vilken kommer att hållas under våren 2020. Varje styrelseledamot äger dock rätt att när som helst frånträda uppdraget.

Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska också vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Därutöver får högst en styrelseledamot arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag.

Styrelsen har gjort bedömningen att Torgny Hellström, Kerstin Sundberg, Jan Benjaminsson och Tobias Sjögren är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att bland annat leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom kontakter med verkställande direktören fortlöpande få den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att sty­relsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.

Styrelsens ordförande ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen. Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Styrelsens utskott

Bolagets styrelse har inrättat två utskott, revisionsutskott och ersättningsutskott. Styrelsen har antagit arbetsordningar för båda utskotten.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Vidare ska revisionsutskottet fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revi­sorer. Utskottet har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valberedningen vid framtagandet av valberedningens förslag till årsstämman till val av revisorer samt storleken på revisionsarvodet. Under verksamhetsåret 2017 har revisionsutskottet bland annat samrått med bolagets revisorer kring före­kommande redovisningsbedömningar. Vidare har revisionsutskottet föreslagit åtgärder avseende bolagets löpande internkontroller med anledning av Koncernens växande verksamhet, samt även lämnat rekommendationer till styrelsen inför uppgradering av internkontrollen inom ramen för det genomförda listbytet.

Revisionsutskottet består sedan det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2019 av: Kerstin Sundberg (ordförande), Jan Benjaminson och Torgny Hellström. Vid årsstämman 2019 beslutades om arvode till revisionsutskottets medlemmar om 400 000 kronor till ordförande och till ledamot i utskottet föreslås 175 000 kronor.

 

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för vd:n och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om.

Vid årsstämman 2019 beslutades om arvode till ersättningsutskottet till ordförande och till ledamot ett arvode om 75 000 kronor vardera.

Ersättning till styrelsens ledamöter

Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman 2019 fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 950 000 kronor till styrelsens ordförande och 280 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i bolaget, undantaget ledamoten Stefano Salbe som förklarat sig avstå ersättning.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Det är styrelsens ordförande som ansvarar för utvärderingen och för att presentera den för valberedningen. Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet samt om styrelsen är kompetensmässigt väl balanserad. Utvärderingen är ett viktigt underlag för valberedningen inför årsstämman.