Styrelse

Starbreeze Investerare

Starbreeze styrelse

Michael Hjorth

Styrelseordförande sedan 2013
Född: 1963
Utbildning: Bachelor in liberal arts, Bard College, New York, USA
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör för det helägda investmentbolaget Indian Nation AB samt Exekutiv Producent inom Film och TV.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Mäklarappen AB, styrelseledamot i Ftrack AB och MAG Interactive AB, styrelseledamot och verkställande direktör i Indian Nation AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Tre Vänner Film AB, styrelseledamot i Tre Vänner AB, Paradox Entertainment AB, Sensori AB och SF Studios Production AB. Styrelsesuppleant i Fifi Holding AB och DigiStrat AB.

Innehav: Äger direkt eller indirekt 1 500 550 aktier av serie A och 869 149 aktier av serie B.

Michael Hjorth är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare

Bo Andersson Klint

Styrelseledamot sedan 2012

Född: 1976
Utbildning: Utbildning inom strategi och organisation vid Linköpings universitet, 2000.
Huvudsaklig sysselsättning: Verkställande direktör i Starbreeze AB.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Enterspace samt styrelseledamot och verkställande direktör i Varvtre AB, Fifi Holding AB och Digistrat AB. Styrelseordförande i StarVR Corp.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör i Grin AB samt verkställande direktör i OVERKILL Software.

Innehav: Äger direkt eller indirekt 18 618 667 aktier av serie A och 5 377 886 aktier av serie B samt 133 334 personaloptioner och 150 100 teckningsoptioner.

Bo Andersson Klint är ej oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Kim Harold Hyung Nam

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1977
Utbildning: Bachelor of Science, University of Southern California Marshall School of Business, 2002
Huvudsaklig sysselsättning: Direktör för affärsutveckling i Smilegate Holdings Inc och vide verkställande direktör i SG Interactive Inc.

Andra uppdrag: Vice verkställande direktör i SG Interactive Inc. samt direktör för affärsutveckling i Smilegate Holdings Inc.

Tidigare uppdrag:

Innehav i Bolaget: –

Kim Harold Hyung Nam är ej oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Ulrika Hagdahl

Styrelseledamot sedan 2017

 

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör i teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Andra uppdrag: Styrelseledamot i HiQ International AB, Sectra AB, Beijer Electronics Group AB, Westermo Teleindustri Aktiebolag, Image Systems AB och AB Idre Golf Ski & Spa samt verkställande direktör och styrelseledamot i Montech Invest AB, Cancale Förvaltnings Aktiebolag och Lannion AB. Styrelsesuppleant i Albanello AB och manager i Lannion SARL.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag och Anoto Group AB.

Innehav i Bolaget:

Ulrika Hagdahl är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Matias Myllyrinne

Styrelseledamot sedan 2013

Född: 1974
Utbildning: Master of Business Administration (MBA) från Helsingfors Handelshögskola
Huvudsaklig sysselsättning: Leder spel- och teknologisatsningarna hos Wargaming Ltd. Som Head of Development ansvarar han för över 1 800 anställda i regionerna Nordamerika, Europa, Ryssland och Australien.

Andra uppdrag: Head of Development på Wargaming Ltd.

Tidigare uppdrag: VD för Remedy Entertainment Ltd.

Innehav i Bolaget: -.

Matias Myllyrinne är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Eva Redhe

Styrelseledamot sedan 2014

Född: 1962
Utbildning: Master of Science in Economics and Business Administration, Handelshögskolan, Stockholm.
Huvudsaklig sysselsättning: Eva Redhe arbetar som investerare, styrelsemedlem och rådgivare.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Spago Nano-medical AB, Ftrack AB, Redhe Financial Communications AB, R-dental AB och DiagnoCit AB. Eva är även styrelseledamot i Första AP-fonden och Axel Christiernsson AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Temaplan Asset management Holding AB, T.A.M. Group AB, Fastighets AB Glaskronan 1, D. Carnegie & Co Aktiebolag, PledPharma AB, Probi AB, Orc Software, MQ Holding AB och Fastighets AB GK 1.

Innehav i Bolaget: Äger direkt eller indirekt 350 500 aktier av serie B.

Eva Redhe är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets verksamhet, som ska ske i Bolagets och samtliga aktieägare intresse. Några av styrelsens huvuduppgifter är att hantera strategiska frågor avseende verksamhet, finansiering, etableringar, tillväxt, resultat och finansiell ställning och fortlöpande utvärdera Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen ska också se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig.

 

Styrelsens sammansättning

Enligt Starbreeze bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna väljs normalt årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma, men ytterligare styrelseledamöter kan väljas under året vid en extra bolagsstämma.

Enligt Koden ska en majoritet av styrelsens ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen ska också vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Därutöver får högst en styrelseledamot arbeta i Bolagets ledning eller i ledningen av Bolagets dotterbolag. Nedan följer en tabell avseende ledamöternas deltagande i olika utskott, när ledamoten tillträdde sin position samt styrelsens bedömning av de olika ledamöternas oberoende.

 

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande har till uppgift att bland annat leda styrelsens arbete samt att tillse att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska genom kontakter med verkställande direktören fortlöpande få den information som behövs för att kunna följa Bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Ordföranden ska vidare samråda med verkställande direktören i strategiska frågor samt kontrollera att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.

Styrelseordföranden ansvarar för kontakter med aktieägarna i ägarfrågor och för att förmedla synpunkter från ägarna till styrelsen.

Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman.

 

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som ses över årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsstämman. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsens arbetsformer, arbetsuppgifter, beslutsordning inom Bolaget, styrelsens mötesordning, ordförandens arbetsuppgifter samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Instruktion avseende ekonomisk rapportering och instruktion till verkställande direktör fastställs också i samband med det konstituerande styrelsemötet.

Frågor av betydande karaktär som behandlas på styrelsemötena är exempelvis grundläggande affärsplanering, marknadspositionering och finansiering. Föredragande i strategiska frågor är verkställande direktören och i ekonomiska och finansiella frågor Koncernens ekonomiansvarig. Under verksamhetsåret sammanträdde styrelsen med revisorn vid ett tillfälle för att ta del av revisorns löpande rapportering.

 

Styrelsens utskott

Bolagets styrelse har inrättat två utskott, revisionsutskott och ersättningsutskott. Styrelsen har antagit arbetsordningar för båda utskotten.

 

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgifter är huvudsakligen att övervaka Bolagets finansiella ställning, att övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, att hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Revisionsutskottet ska också bistå valberedningen vid förslag till val och arvodering av Bolagets revisor.

Revisionsutskottet består sedan det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2017 av: Eva Redhe (ordförande), Michael Hjorth och Ulrika Hagdahl. Vid årsstämman den 11 maj 2017 beslutades om arvode till revisionsutskottets medlemmar om 400 000 SEK, varav till ordföranden 200 000 SEK och till ledamot 100 000 SEK.

 

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets uppgifter är huvudsakligen att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för VD:n och andra ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om.

Ersättningsutskottet består sedan det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2017 av: Ulrika Hagdahl (ordförande), Michael Hjorth och Eva Redhe. Vid årsstämman den 11 maj 2017 beslutades om arvode till ersättningsutskottets medlemmar om 200 000 SEK, varav till ordföranden 100 000 SEK och till ledamot 50 000 SEK.

 

Ersättning till styrelsens ledamöter

Ersättningen till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman den 11 maj 2017 beslutades att arvode skulle utgå med 700 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 200 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Utöver de särskilda ersättningarna för utskottsarbete angivna ovan, beslutades vid årsstämman den 11 maj 2017 även om att ett extra arvode för utskottsarbete ska kunna utgå om högst 300 000 SEK.

Detta innebär att det totala arvodet till styrelsen (inklusive arvode för utskottsarbete) uppgår till högst 2 400 000 SEK. Styrelseledamöter medges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag endast under förutsättning att det på förhand är klarlagt att (i) det är kostnadsneutralt för bolaget samt (ii) skattemässiga förutsättningar finns för fakturering. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.