Valberedning

Starbreeze Investerare

Valberedning

Valberedningens uppdrag omfattar beredning och upprättande av förslag till val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande, ordförande vid stämma samt revisorer. Valberedningen föreslår också arvode till styrelseledamöter och revisorer. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts. Arvode kan utgå till ledamöterna i valberedningen efter beslut därom av bolagsstämman.

 

Medlemmar i valberedningen

Bolagets valberedning inför årsstämman 2018 och för tiden intill dess att ny valberedning utsetts består av:

  • Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder)
  • Olof Johansson (Första AP-fonden)
  • Michael Hjorth (Indian Nations och styrelsens ordförande) 
Valberedningens förslag inför Årsstämma 2018

Valberedningen i Starbreeze AB har beslutat att föreslå årsstämman 2018 att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Ulrika Hagdahl, Michael Hjorth, Bo Andersson Klint, Harold Kim och Matias Myllyrinne samt nyval av Kristofer Arwin och Åsa Wirén. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Michael Hjorth. Ledamoten Eva Redhe har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Kristofer Arwin är civilekonom, styrelseordförande och medgrundare av TestFreaks där han tidigare var VD.  Han är grundare av Pricerunner där han tidigare också var VD. Kristofer Arwin är styrelseledamot och ledamot av revisionsutskottet i Kindred Group Plc (tidigare Unibet Group) och i Addnode Group samt styrelseledamot i Alertsec AB.

Åsa Wirén är civilekonom, verksam som Senior Advisor inom Bonnier och har tidigare varit CFO på Skistar. Hon har varit auktoriserad revisor och partner hos KPMG med erfarenhet från noterade och onoterade bolag med internationell verksamhet bland annat från sektorerna media/underhållning,
e-handel och konsult/mjukvara. Åsa Wirén är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Actic Group samt styrelseledamot i N Å Future AB och Fjällförsäkringar AB.

Valberedningens förslag i sin helhet inför årsstämman 2018

Förfarande för tillsättande av valberedning

Vid årsstämman den 11 maj 2017 beslutades att anta ett förfarande för till­sättande av valberedning inför årsstämman 2018. 

Enligt detta förfarande ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt högst fyra ledamöter, vilka ska rep­-
resentera de röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna. De fyra till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear till­handahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Den aktieägare som inte är registrerad i Euroclear, och som önskar att vara representerad i valbered­ningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september samt kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget till valberedningen. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på leda­möterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. 

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget. 

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt hur valberedningen ska utses. 

Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.