background-img

Företrädesemission 2018

Företrädesemission 2018

Starbreeze genomförde under mars-april 2018 en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som tillförde cirka 150 MSEK före emissionskostnader .

 

Sammanfattning
  • I samband med att Starbreeze offentliggjorde en riktad nyemission den 24 januari 2018, offentliggjorde även Bolaget sin avsikt att besluta om en företrädesemission för att stödja ytterligare tillväxt. Emissionslikviden från företrädesemissionen, tillsammans med resterande nettolikvid från den riktade nyemissionen, är tänkt att användas för att öka tillväxttakten och bredda intäktsbasen inom kärnverksamheten, samt för att expandera spelportföljen.
  • De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, offentliggjordes den 15 mars 2018. Företrädesemissonen godkändes av extrastämma den 20 mars 2018 och avstämningsdagen för företrädesemissionen vare den 22 mars 2018 och teckningsperioden löper från och med den 26 mars 2018 till och med den 10 april 2018.
  • Aktieägare som tillsammans innehar cirka 44 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för emissionen på den extra bolagsstämman. 
Tidsplan
20 mars Extrastämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen
20 mars Sista handelsdag i Starbreeze med rätt att delta i företrädesemissionen
22 mars Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
22 mars Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
26 mars-6 april Handel i teckningsrätter
26 mars-10 april Teckningsperiod
13 april Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen


Till frågor och svar om emissionen
Till IR-kontakt