background-img

Q&A Företrädesemission 2018

Q&A Företrädesemission 2018

Varför genomförs företrädesemissionen och vad kommer emissionslikviden att användas till?

Emissionslikviden från företrädesemissionen, tillsammans med resterande nettolikvid från den riktade nyemissionen, är tänkt att användas för att öka tillväxttakten och bredda intäktsbasen inom kärnverksamheten, samt för att expandera spelportföljen.

 

Vem har rätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen?

Samtliga innehavare av aktier vilka är införda som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 mars 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier av serie A respektive serie B i förhållande till det antal aktier som innehavaren äger.

 

Vad har jag företrädesrätt till att teckna i företrädesemissionen?

Som registrerad aktieägare äger du företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier av serie A respektive serie B du ägde på avstämningsdagen den 22 mars 2018. Före varje femton (15) befintliga aktier av serie A respektive serie B du innehar har du rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A respektive serie B.

 

När pågår teckningstiden?

Teckningstiden pågår under perioden från och med 26 mars 2018 till och med den 10 april 2018.

 

Vilken är teckningskursen?

7,50 kr per aktie.

 

Hur gör jag för att delta?

Som direktregistrerad aktieägare tecknar du aktier genom att erlägga betalning enligt bifogad bankgiroavi (eller om betalning görs från utlandet enligt särskild betalningsinstruktion). Om du vill teckna ett lägre antal nya aktier än du har rätt till, ska du använda dig av den anmälningssedel som heter ”Teckning MED stöd av teckningsrätter”. Om du vill anmäla dig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska du använda dig av den anmälningssedel som heter ”Teckning MED subsidiär företrädesrätt eller UTAN stöd av teckningsrätter”. Båda anmälningssedlarna kan laddas ner på Starbreeze respektive Carnegies hemsida. Gå till anmälningssedlar.

Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

 

Kan jag teckna fler aktier än jag har företrädesrätt till?

Du har två alternativ:

  1. Du kan köpa teckningsrätter på börsen och utnyttja dessa för att teckna nya aktier. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier och tecknar då enligt instruktion i anmälningssedel som heter ”Teckning MED stöd av teckningsrätter”.
  2. Du kan även ansöka om att teckna aktier utan företrädesrätt. Du ska i detta fall använda dig av den anmälningssedel som heter ”Teckning MED subsidiär företrädesrätt eller UTAN stöd av teckningsrätter” som kan laddas ner på Starbreeze respektive Carnegies hemsida. Gå till anmälningssedlar. Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du kontakta denne för mer information om hur du tecknar aktier utan företrädesrätt.

Tilldelning av aktier vid teckning utan företrädesrätt sker enligt de principer som anges i avsnittet ”Villkor och anvisningar” i prospektet i den mån företrädesemissionen inte blir fulltecknad via teckning med företrädesrätt.

 

Hur vet jag om jag får tilldelning av aktier?

Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas en avräkningsnota ut, vilket beräknas ske omkring den 13 april 2018.

 

Är företrädesemissionen garanterad?

Nej.

 

Vad händer om jag inte deltar?

Om du väljer att inte delta kommer ditt aktieägande att spädas ut med högst cirka 6,25 procent av kapitalet. Du har dock möjlighet att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med teckningsrätter pågår under perioden 26 mars 2018 – 6 april 2018. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga efter teckningsperiodens utgång den 10 april 2018 och förlorar därmed sitt eventuella värde.

 

Var hittar jag mer information?

För mer information se prospektet som finns tillgängligt här daterat den 22 mars 2018 och som finns även finns tillgängligt på www.carnegie.se samt www.fi.se. Du kan även beställa en kopia från Carnegie under kontorstid på telefon 08-588 685 10.