Q&A för investerare

Starbreeze investerare

Investor Relations – vanliga frågor och svar

 

Index

 

 1. Information om företaget
 2. Finansiell information
 3. Starbreeze aktien
 4. Finansiella mål
 5. Omvandling av A-aktier till B-aktier
 6. Strategi och kommande lanseringar
 7. Fler Q&As

 

1. Information om företaget

Var hittar jag information om företaget?

All offentliggjord information om Starbreeze finns på denna hemsida. Rapporter och presentationer finns under sektionen Investerare och pressmeddelande samlas i Nyhetsrummet. All regulatorisk information finns på svenska. Produktinformation finns endast på engelska.

 

2. Finansiell information

Vem är bolagets revisor?

Starbreeze revisor är PwC. Läs mer här

 

Var hittar jag den senaste årsredovisningen?

De senaste årsredovisningarna och delårsrapporterna hittar du här: www.starbreeze.com/sv/investerare/rapporter 

 

Vilket är bolagets räkenskapsår?

Från och med 2016 är Starbreeze räkenskapsår kalenderår.

 

3. Starbreeze-aktien

Var är Starbreeze-aktien listad?

Starbreeze är sedan 2 oktober 2017 noterat på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap. Läs mer om listbytet här: www.starbreeze.com/sv/2017/09/starbreeze-godkant-for-notering-pa-nasdaq-stockholm. 

Prospektet på svenska finns här: www.starbreeze.com/sv/investerare/prospekt

 

Vilken ticker och ISIN-kod har Starbreeze-aktien?

A-aktien har ticker STAR A och ISN-kod SE0007158928. B-aktien har ticker STAR B och ISIN-kod  SE0005992831.

 

Var kan jag följa utvecklingen för Starbreeze-aktien? 

 

Vad är skillnaden på A- och B-aktien?

A-aktien innehav tio (10) röster och B-aktien har en (1) röst. A- och B-aktier har samma rätt till andel i Starbreeze tillgångar och resultat.

 

När noterades Starbreeze?

Starbreeze-aktien listades på Aktietorget år 2000. Den 28 maj 2014 listades bolaget på Nasdaq First North och ingick därefter i segmentet Premier. Den 2 oktober 2017 flyttade Starbreeze till Nasdaq Stockholms huvudlista i segmentet Mid Cap. Vilket segment en aktie är listat på baseras på bolagets marknadsvärde. Mer information finns på Nasdaqs hemsida häs: http://business.nasdaq.com/list/listing-options/European-Markets/nordic-main-market/industries-segment-indexes/index.html

 

Vad innebär det för Starbreeze att noteras på Nasdaq Stockholm?

Det är ett logiskt och viktigt steg i Starbreeze utveckling och fortsatta arbete mot att bli en ledande aktör inom den globala underhållningsindustrin.

Det ger oss dessutom bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna med dess institutionella investerare och skapar förutsättningar för att attrahera en bredare grupp investerare. Slutligen är det en kvalitetsstämpel som kan ha positiv effekt på relationen med kunder, leverantörer och samarbetsparter och på sikt skapa mervärden för aktieägare.

 

4. Finansiella mål

I samband med noteringen på Nasdaq Stockholm lanserade ni nya finansiella mål? Vilka var de?

Vi har som ambition att nå intäkter om minst 2 miljarder kronor år 2020 och att generera ett positivt EBITDA-resultat för fjärde kvartalet 2018 och sedan på årsbasis för varje efterföljande räkenskapsår. En signifikant ökad lönsamhet förväntas då Starbreeze affärsmodell är skalbar i flera dimensioner, vilket ökar intäkterna med en relativt konstant kostnadsbas.

 

Hur ska ni nå 2 mdr i intäkter?

För att nå de finansiella målen ska vi fortsätta vara en ledande aktör inom utveckling av spel i egen regi främst med satsningar på de internt utvecklade stora titlarna OVERKILL’s The Walking Dead och Crossfire, samt vara en betydande förläggare av spel där rättigheterna helt eller delvis ägs av andra.

Dessutom är marknaden för destinationsbaserad VR under framväxt och vi anser oss ha goda möjligheter att generera betydande intäkter såväl från den operativa verksamheten inom destinationsbaserad VR som från ökad innehållsproduktion och förlagsverksamhet för VR-spel. Det VR-center som öppnar i en av världens största köpcenter i Dubai, där mer än 50 miljoner människor passerar årligen, kommer att fungera som ett flaggskepp och en plattform för vidare affärer inom destinationsbaserad VR. För den fortsatta expansionen inom VR avser Starbreeze att använda sig av finansiella och strategiska partners.

I takt med att vi expanderar inom våra tre affärsområden förväntas högre intäkter för bolaget som helhet samt även en bredare intäktsbas vilket bedöms bidra till jämnare intäktsströmmar och kassaflöde.

 

Vilka spel behöver ni lansera för att nå 2 mdr?

Vi har tre blockbusters i pipeline OVERKILL’s The Walking Dead, Crossfire och Payday 3 som vi räknar med kommer ge betydande intäkter. OVERKILL’s The Walking Dead ska lanseras under andra halvåret 2018. Även Crossfire ingår i intäktsmålet och ska finnas på marknaden 2020. Payday 3 ingår inte i målet för 2020.

 

Betyder det nya lönsamhetsmålet att vi ska räkna med att det blir förluster/negativt kassaflöde hela 2018?

Det vi har sagt om detta är en guidning om att vi för vissa kvartal kan komma att redovisa såväl ett negativt EBITDA som ett negativt kassaflöde till dess att vi släpper våra stora titlar som OVERKILL’s The Walking Dead. Utvecklingen av spelet följer, precis som vi sagt tidigare, också plan.

Det vi säger i noteringsprospektet är att vi förväntar en signifikant ökad lönsamhet då affärsmodellen är skalbar i flera dimensioner, vilket ökar intäkterna med en relativt konstant kostnadsbas.

 

Omvandling av A-aktier till B-aktier

Vad behöver jag göra för att omvandla A-aktier till B-aktier ?

Är dina aktier direktregistrerade skriver du till Starbreeze AB och begär att få omvandla A-aktier till B-aktier. Är dina aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring, ber du din förvaltare eller försäkringsföretag att omvandla dina aktier åt dig.

 

Vad ska anmälan innehålla och finns en blankett?

Ladda ner ett anmälningsformulär här: Anmälningssedel Starbreeze AB omvandling

 • Det går även bra att skriva en egen anmälan. De uppgifter som behövs är:
  Ditt namn, adress och personnummer
  Antal aktier du vill omvandla
  VP-konto
  Kontoförande institut (din bank eller fondkommissionär)

Anmälan ska undertecknas och skickas till Starbreeze AB, Investor Relations, Box 7731, 103 95 Stockholm. Eftersom vi behöver undertecknad anmälan i original går det inte att skicka anmälan med e-post. Skicka även en kopia på anmälan till din bank eller fondkommissionär så att de är förberedda på bytet av aktier på ditt VP-konto.

Är aktieägaren juridisk person ska anmälan undertecknas av firmatecknare i original eller stödjas av firmatecknarens fullmakt i original. Då behövs även en vidimerad kopia av registreringsbevis. Ber du din bank eller fondkommissionär att för din räkning göra anmälan behövs inte anmälan i original eller, i förekommande fall, behörighetshandlingar för juridisk person.Är dina aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring ber du din förvaltare eller försäkringsföretag att omvandla aktierna och följer deras instruktioner.

 

Kan jag begära omvandling av mina A-aktier fastän de är förvaltarregistrerade eller om innehavet ligger i kapitalförsäkring?

Ja, det går bra, men då är det din förvaltare eller ditt försäkringsföretag som begär att aktierna ska omvandlas. Kontakta din förvaltare eller försäkringsföretag och följ deras instruktioner.

En sådan omvandling kan ta längre eller kortare tid än en omvandling av ett direktregistrerat innehav, beroende på förvaltarens eller försäkringsföretagets rutiner.

 

Hur lång tid tar omvandlingen och hur går det till?

Det tar upp till 30 dagar från att anmälan kommit in till Starbreeze tills dess att du har B-aktier istället för A-aktier på ditt VP-konto.

Formellt sker omvandlingen genom att styrelsen fattar ett särskilt beslut om att omvandla aktierna. Därefter registreras det ändrade antalet A-aktier och B-aktier i Starbreeze hos Bolagsverket, varefter ombokning av A-aktier till B-aktier sker på aktieägarens VP-konto i Euroclear.

Efter att Starbreeze fått anmälan om omvandling av A-aktier till B-aktier, kan du inte sälja eller på annat sätt överlåta dessa A-aktier. Skulle du ändå försöka överlåta de A-aktier som anmälan gäller riskerar du att omvandlingen inte kan göras. Du kan givetvis inte heller omvandla fler aktier än de som finns på VP-kontot.

 

Kan det få några skattekonsekvenser att göra en omvandling av A-aktier till B-aktier?

Nej, att begära omvandling enligt bolagsordningens bestämmelse anses inte i Sverige utgöra något skattepliktigt byte eller annan skattemässig avyttring av A-aktierna.

För många aktieägare kan däremot en försäljning på börsen av A-aktier i syfte att köpa B-aktier utlösa skattekonsekvenser. Aktieägare uppmanas generellt att själva sätta sig in i den skattesituation som är aktuell för aktieägaren ifråga. Detta gäller inte minst aktieägare som är föremål för utländsk aktiebeskattning.

 

Får man fler B-aktier än A-aktier om aktiekursen skiljer sig åt?

Vid omvandling får aktieägaren samma antal B-aktier som antalet omvandlade A-aktier. Detta gäller även om kursen mellan A-aktier och B-aktier tillfälligt eller permanent skulle skilja sig åt.

Om du i stället säljer A-aktier och köper B-aktier över börsen, kan givetvis skillnaden i aktiekurser medföra att bytet inte går jämnt upp. (Se också ovan om eventuella skatteeffekter).

Om aktiekursen för A-aktier och B-aktier kommer att skilja sig åt är svårt att förutse. De båda aktieslagen har samma ekonomiska rättigheter. A-aktien har en större röststyrka men förmodligen en sämre likviditet i handeln, vilket kan tala för såväl en högre som en lägre kurs än för B-aktien. Handelsmönster kan också förändras över tid.

 

 

6. Strategi och kommande lanseringar

På vilket sätt är Publishing en del av er kärnverksamhet framöver? Kan ni utveckla vad ni ser för möjligheter mer specifikt, t.ex. investeringsstorlek, typ av titlar, etc.? Vad kan vi förvänta oss för tillväxt inom detta affärsområde under kommande år?

Vårt fokus är att komplettera portföljen av egenutvecklade spel med spel av varierande storlek och där möjlighet finns att göra avsteg från vår kärngenre, men där vi kan tillämpa modellen ”games-as-a-service” med frekventa uppdateringar och organisk marknadsföring. Starbreeze har historiskt varit, och kommer fortsätta att vara, flexibla gällande finansieringsupplägg och hantering av IP-rättigheter i syfte att expandera spelportföljen.

Vi bryter inte ned intäktsmålet per affärsområde, men tillväxten kommer primärt att drivas av våra stora egenutvecklade speltitlar.

 

Hur skiljer sig lönsamheten mellan egenutvecklade spel och publishing?

Lönsamheten är störst i spel som säljer bra under lång tid. Vår ”games as a service”-modell är utformad för att ge spelen ett långt liv och den kommer vi tillämpa på båda typerna av spel. Allt annat lika så tjänar vi mer på våra egna spel.

Samtidigt är Publishing en bra affär där vi ser positiva effekter från ökad skalbarhet genom en lägre risk och en minskad resursåtgång i utvecklingen av varje spel, samtidigt som vi kan släppa fler spel till marknaden parallellt och därmed erbjuda en relevant spelportfölj till alla plattformar.

 

Hur ser investeringstakten ut för bolaget som helhet framöver?

Starbreeze befinner sig i en expansiv fas med stora satsningar inom samtliga affärsområden. Som en följd av det räknar vi med fortsatt hög investeringstakt under den kommande tolvmånadersperioden.

Det är styrelsens bedömning att samtliga pågående investeringsåtaganden kan finansieras med tillgängliga kassaflöden och likvida medel samt befintliga kreditfaciliteter. Målet är att nå intäkter om minst 2 miljarder kronor år 2020 och att generera ett positivt EBITDA-resultat för fjärde kvartalet 2018 och sedan på årsbasis för varje efterföljande räkenskapsår. En signifikant ökad lönsamhet förväntas då Starbreeze affärsmodell är skalbar i flera dimensioner, vilket ökar intäkterna med en relativt konstant kostnadsbas.

För den framtida expansionen inom VR kommer vi att använda oss av finansiella och strategiska partners.

 

Ni har gjort stora satsningar inom VR under de senaste åren. I vilken utsträckning kan vi förvänta oss fortsatta investeringar inom VR? Vad är er VR-strategi? Kan ni specificera inom vilken del av ekosystemet ni vill verka och hur VR och er kärnverksamhet kan dra nytta av varandra?

Starbreeze driver ett antal initiativ för att långsiktigt skapa ett ekosystem för underhållning inom den snabbt växande plattformen för VR. Dessa initiativ innefattar bland annat satsningen inom StarVR, utvecklingen av förstklassiga VR-headset samt anpassat innehåll, som riktar sig mot den professionella marknaden med företagskunder samt VR-centers i arkadliknande miljöer.

Destinationsbaserad VR är nyckeln i vår VR-strategi och vi ser stora möjligheter inom utvecklingen av VR-arkader. Det VR-center som öppnar i Dubai ska fungera som flaggskepp och plattform för vidare affärer. Att vi valts ut som partner här är ett resultat av vår breda satsning på VR-området.

För den fortsatta expansionen inom VR avser vi  att använda finansiella och strategiska partners.

 

Hur lång tid tar det att göra en fullproduktion av spel i kalilbern OTWD?

Generellt brukar man räkna med att det tar 3-5 år att utveckla ett spel av sådan kaliber.

 

Hur många spel har ni i produktion och vilken fas ligger de i?

Bland annat OTWD, Geminose, PD Crime War, CrossFire, Storm och PayDay3. Vi har valt att framgent vara mer restektiva med att kommunicera pågående utveckling då projekt i vår branch är av hög komplexitet och naturligt har rörliga milestones. Här har vi en komplett lista med våra kommande titlar: www.starbreeze.com/starbreeze-games/games-release-schedule/

 

Hur många förlagstitlar har ni som inte är släppta?

Här kan man läsa vilka projekt vi har under utveckling: www.starbreeze.com/starbreeze-games/games-release-schedule/

 

Kommer ni fortsätta att bygga VR-destinationer som i Dubai?

Vi kan arbeta på flera sätt på VR-området. Vi kan driva VR-center på det sätt vi ska göra i Stockholm och Dubai, men vi ser främst dessa som våra Concept Stores, där vi kan visa vad som är möjligt att göra inom destinationsbaserad VR. Målet är att sälja eller hyra ut utrustning och innehåll till så många aktörer som möjligt – såsom vi gjort till IMAX. Att vi har Acer som partner för StarVR är en styrka för oss i försäljningen av headset till underhållningssektorn men även till helt andra områden.

Den breda satsningen är skälet till att vi kan leverera banbrytande VR-upplevelser till en av Dubais största handelsplatser. Den framgången är en direkt följd av att vi har Enterspace operativa erfarenhet och vision inom destinationsbaserad underhållning, Starbreeze VR-innehåll, StarVR headsetet med dess unika 5k-upplösning och 210-graders synfält, Nozons PresenZ-teknik för nästa generations filmformat för VR och vårt samarbete med Acer som säkerställer hårdvarusupport.

 

7. Fler Q&As