background-img

Q&A för investerare

Starbreeze investerare

Investor Relations – vanliga frågor och svar

 

Index

 

 1. Information om företaget
 2. Finansiell information
 3. Starbreeze aktien
 4. Rekonstruktion och kostnadsbesparingsprogram
 5. Omvandling av A-aktier till B-aktier
 6. Strategi och kommande lanseringar
 7. Fler Q&As

 

1. Information om företaget

Var hittar jag information om företaget?

All offentliggjord information om Starbreeze finns på denna hemsida. Rapporter och presentationer finns under sektionen Investerare och pressmeddelande samlas i Nyhetsrummet. All regulatorisk information finns på svenska. Produktinformation finns endast på engelska.

 

2. Finansiell information

Vem är bolagets revisor?

Starbreeze revisor är PwC. Läs mer här

 

Var hittar jag den senaste årsredovisningen?

De senaste årsredovisningarna och delårsrapporterna hittar du här: www.starbreeze.com/sv/investerare/rapporter 

 

Vilket är bolagets räkenskapsår?

Från och med 2016 är Starbreeze räkenskapsår kalenderår.

 

3. Starbreeze-aktien

Var är Starbreeze-aktien listad?

Starbreeze är sedan 2 oktober 2017 noterat på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap. Läs mer om listbytet här: www.starbreeze.com/sv/2017/09/starbreeze-godkant-for-notering-pa-nasdaq-stockholm. 

Prospektet på svenska finns här: www.starbreeze.com/sv/investerare/prospekt

 

Vilken ticker och ISIN-kod har Starbreeze-aktien?

A-aktien har ticker STAR A och ISN-kod SE0007158928. B-aktien har ticker STAR B och ISIN-kod  SE0005992831.

 

Var kan jag följa utvecklingen för Starbreeze-aktien? 

 

Vad är skillnaden på A- och B-aktien?

A-aktien innehav tio (10) röster och B-aktien har en (1) röst. A- och B-aktier har samma rätt till andel i Starbreeze tillgångar och resultat.

 

När noterades Starbreeze?

Starbreeze-aktien listades på Aktietorget år 2000. Den 28 maj 2014 listades bolaget på Nasdaq First North och ingick därefter i segmentet Premier. Den 2 oktober 2017 flyttade Starbreeze till Nasdaq Stockholms huvudlista i segmentet Mid Cap. Vilket segment en aktie är listat på baseras på bolagets marknadsvärde. Mer information finns på Nasdaqs hemsida häs: http://business.nasdaq.com/list/listing-options/European-Markets/nordic-main-market/industries-segment-indexes/index.html

 

Vad innebär det för Starbreeze att noteras på Nasdaq Stockholm?

Det är ett logiskt och viktigt steg i Starbreeze utveckling och fortsatta arbete mot att bli en ledande aktör inom den globala underhållningsindustrin.

Det ger oss dessutom bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna med dess institutionella investerare och skapar förutsättningar för att attrahera en bredare grupp investerare. Slutligen är det en kvalitetsstämpel som kan ha positiv effekt på relationen med kunder, leverantörer och samarbetsparter och på sikt skapa mervärden för aktieägare.

 

4. Rekonstruktion och kostnadsbesparingsprogram
Rekonstruktion

Varför har ni ansökt om rekonstruktion?

Beslutet baseras på likviditetsbrist och bedöms vara nödvändigt för att ge Bolaget den tid som behövs för att kunna göra förhandlingar för en långsiktig finansiell lösning och genomföra operativa och organisatoriska förändringar.

 

Hur kunde ni hamna i rekonstruktion?

Som vi meddelande den 23 november, har de lägre försäljningsintäkterna för OTWD gjort att styrelsen initierade ett kostnadsbesparingsprogram. Den 29 november sänkte vi priset på OTWD vilket vi förväntade oss skulle få stor effekt på försäljning främst i USA/Europa. Den direkta effekten på försäljningen uteblev. Det gör att det kortsiktiga kassaflödet påverkas negativt. Trots initierade kostnadsbesparingar klarar vi inte till fullo att motverka intäktsbortfallet.

 

Under de senaste 2 åren har Starbreeze varit i en investeringsfas och därmed beroende av löpande finansiering. När bolaget noterades på Nasdaq Stockholm, oktober 2017, så kommunicerades ett antal finansiella mål där vi bland annat sa att bolaget ska vara lönsamt på EBITDA-nivå från Q4 2018 då OTWD skulle vara lanserad.

 

Ni hade going concern i delårsrapporten för Q3 2018, vad har förändrats? 

Going concern för Q3 baserades på den då rådande 12-månaders prognosen. Med reviderad prognos baserad på faktiska utfall, har vi nu justerat intäktssidan och trots initierade kostnadsbesparingar klarar vi inte att till fullo motverka intäktsbortfallet. Detta har resulterat i förväntad likviditetsbrist i januari 2019.

 

Ni har lämnat in ansökan till Tingsrätten, vad händer härnäst?

Vi inväntar Tingsrättens godkännande av rekonstruktionen samt att de utser vår rekommenderade rekonstruktör Lars Söderqvist, vilket beräknas vara klart under dagen.

 

Därefter inleds rekonstruktionsarbetet under ledning av rekonstruktören. Bolagets styrelse och ledning har oförändrat ansvar för bolaget och dess verksamhet.

 

Vad händer med noteringen av aktien?

Bolaget har en löpande dialog med Nasdaq Stockholm och aktien fortsätter att handlas som vanligt fast under observationsnotering.

 

Hur stor sannolikhet är det att rekonstruktionen blir framgångsrik?

Vi tror att rekonstruktionen har goda möjligheter att lyckas, annars hade ansökan inte lämnats in.

 

Hur länge kan ni vara under rekonstruktion?

Vi gör detta för att kunna genomföra förhandlingar om en långsiktig finansiell lösning samt genomföra operativa och organisatoriska förändringar.  Rekonstruktion beviljas för tre månader i taget.

 

Vad händer om den inte lyckas?

Vi har inlett den här processen, och hyser god tilltro till att kunna nå en långsiktig finansiell lösning och också vidta operativa och organisatoriska förändringar.

 

Varför ska ni lyckas med rekonstruktionen?

Vi ansöker om rekonstruktion på grund av likviditetsbrist. Det finns betydande värden i bolaget. Vi tror att rekonstruktionen har goda möjligheter att lyckas, annars hade ansökan inte lämnats in.

 

Vilka är era långivare?

De största långivarna är Nordea, Acer och Smilegate.

 

Hur stora är era skulder?

Den långfristiga skulden per 2018-09-30 uppgick till 512 MSEK och kortfristig skuld uppgick till 97 MSEK. Den exakta skulden per den 3 december som kommer att ingå i rekonstruktionen kommer att fastställas under de kommande veckorna.

 

Vem är det ni förhandlar med?

Vi har lämnat in en ansökan om rekonstruktion idag. Förhandlingar kommer att föras med samtliga större långivare, dvs Nordea, Acer och Smilegate i syfte att hitta en långsiktiga finansiell lösning för bolaget.

 

Hur lång tid räknar ni med att förhandlingarna tar?

Vi räknar med att kunna genomföra förhandlingarna under rekonstruktionsperioden. Rekonstruktion beviljas för tre månader i taget.

 

Vad betyder operativa och organisatoriska förändringar?

Vi har redan tidigare sagt att vi arbetar för att sänka våra kostnader och fokusera på kärnverksamheten. Det innebär att vi kommer att vidta åtgärder som sänker våra kostnader, framförallt inom områden som inte tillhör kärnverksamheten. Vi genomför rekonstruktionen tillsammans med rekonstruktören och processen kommer att utvisa vilka åtgärder som kommer att vidtas. Vi kommer att berätta om vilka åtgärder vi vidtar allteftersom de äger rum.

 

Byte av VD

Varför byter Starbreeze VD?

Styrelsen bedömer att bolaget i denna fas behöver ett nytt ledarskap.

 

Är styrelsen och VD oense?

Styrelsen och Bo Andersson har kommit överens om detta gemensamt.

 

Vilken ersättning får han?

Uppsägningstiden är maximalt 9 månader enligt avtal. Som meddelats kommer VD att avgå omedelbart.

 

Varför gjorde ni inte detta i samband med att ni offentliggjorde kostnadsbesparingarna de 23 november?

Vi kommunicerar beslut när de har fattats.

 

Kommer Bo att arbeta kvar inom bolaget?

Nej, han lämnar bolaget omgående.

 

Varför avgår Bo ur styrelsen?

Det beslutet har han fattat själv, varför han får svara på den frågan.

 

Varför lämnar Kristofer Arwin styrelsen?

Det är Kristofers eget beslut varför han själv får svara på den frågan.

 

Varför utsåg ni Mikael Nermark till tf VD? 

Mikael Nermark är bolagets vice VD och har jobbat på Starbreeze sedan 2009 och är en stark ledare internt. Han har varit VD för bolaget en gång tidigare där han tog bolaget genom en omstrukturering.

 

Fortsatt verksamhet

Vad händer med PAYDAY/OTWD/Crossfire, etc?

Syftet med rekonstruktionen är att skapa förutsättningar för att driva bolaget vidare. Nu inleds rekonstruktionsarbetet under ledning av rekonstruktören. Bolaget behöver stärka sin finansiella ställning och vidta operativa och organisatoriska förändringarför att fokusera på kärnverksamheten och har nu inlett flera parallella processer för att göra det. Resultatet av detta får vi återkomma till. Bolagets styrelse och ledning har oförändrat ansvar för bolaget och dess verksamhet.

 

Finansiering

Hur länge räcker pengarna?

Bolagets befintliga kassa beräknas räcka till januari där rekonstruktionen ska ge oss den tid som behövs för att kunna genomföra förhandlingar för en långsiktig finansiell lösning, samt vidta operationella och organisatoriska åtgärder som sänker våra kostnader.

 

Får leverantörerna betalt för utestående fordringar?

Leverantörer betalas inte för arbete och material för perioden fram att ansökan lämnas in. Däremot kommer leverantörer få betalt för arbete utfört under rekonstruktionsperioden.

 

Kvarstår målet om positivt EBITDA för Q4 samt målet att nå 2 miljarder i intäkter 2020?

Tidigare lämnade finansiella mål för fjärde kvartalet 2018 och 2020 kvarstår ej.

 

Överväger ni möjligheter att stärka finansieringen med ex nyemission?

Det är en av flera saker vi utvärderar men vi får avvakta resultatet av de processer som nu har inletts.

 

Kostnadsbesparingsprogrammet

Hur långt har ni kommit med programmet?

Vi har identifierat flera möjliga vägar att sänka kostnaderna och också inlett flera processer.

 

Hur mycket ska kostnaderna sänkas?

Vi räknar med betydande kostnadsbesparingar. Starbreeze ska fokusera på sin kärnverksamhet, vilket betyder att vi i första hand ser över det som inte är att anse som kärnverksamhet.

 

Vad är kärnverksamhet?

Spelutveckling är förstås central för oss där vi har intern utveckling och spel som utvecklas av externa studios- vår förlagsaffär.

 

Är VR kärnverksamhet?

Stora delar av vårt VR-team flyttade nyligen till StarVR, vilket är ett tecken på att teknikutveckling inom VR inte tillhör vår kärnverksamhet.

 

Finns det mer än VR som inte är kärnverksamhet?

Vi ska göra en översyn av nivå och struktur på kostnader vilket löpande, både i ord och handling, kommer att förtydligas.

 

 

Omvandling av A-aktier till B-aktier

Vad behöver jag göra för att omvandla A-aktier till B-aktier ?

Är dina aktier direktregistrerade skriver du till Starbreeze AB och begär att få omvandla A-aktier till B-aktier. Är dina aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring, ber du din förvaltare eller försäkringsföretag att omvandla dina aktier åt dig.

 

Vad ska anmälan innehålla och finns en blankett?

Ladda ner ett anmälningsformulär här: Anmälningssedel Starbreeze AB omvandling

 • Det går även bra att skriva en egen anmälan. De uppgifter som behövs är:
  Ditt namn, adress och personnummer
  Antal aktier du vill omvandla
  VP-konto
  Kontoförande institut (din bank eller fondkommissionär)

Anmälan ska undertecknas och skickas till Starbreeze AB, Investor Relations, Box 7731, 103 95 Stockholm. Eftersom vi behöver undertecknad anmälan i original går det inte att skicka anmälan med e-post. Skicka även en kopia på anmälan till din bank eller fondkommissionär så att de är förberedda på bytet av aktier på ditt VP-konto.

Är aktieägaren juridisk person ska anmälan undertecknas av firmatecknare i original eller stödjas av firmatecknarens fullmakt i original. Då behövs även en vidimerad kopia av registreringsbevis. Ber du din bank eller fondkommissionär att för din räkning göra anmälan behövs inte anmälan i original eller, i förekommande fall, behörighetshandlingar för juridisk person.Är dina aktier förvaltarregistrerade eller ligger i en kapitalförsäkring ber du din förvaltare eller försäkringsföretag att omvandla aktierna och följer deras instruktioner.

 

Kan jag begära omvandling av mina A-aktier fastän de är förvaltarregistrerade eller om innehavet ligger i kapitalförsäkring?

Ja, det går bra, men då är det din förvaltare eller ditt försäkringsföretag som begär att aktierna ska omvandlas. Kontakta din förvaltare eller försäkringsföretag och följ deras instruktioner.

En sådan omvandling kan ta längre eller kortare tid än en omvandling av ett direktregistrerat innehav, beroende på förvaltarens eller försäkringsföretagets rutiner.

 

Hur lång tid tar omvandlingen och hur går det till?

Det tar upp till 30 dagar från att anmälan kommit in till Starbreeze tills dess att du har B-aktier istället för A-aktier på ditt VP-konto.

Formellt sker omvandlingen genom att styrelsen fattar ett särskilt beslut om att omvandla aktierna. Därefter registreras det ändrade antalet A-aktier och B-aktier i Starbreeze hos Bolagsverket, varefter ombokning av A-aktier till B-aktier sker på aktieägarens VP-konto i Euroclear.

Efter att Starbreeze fått anmälan om omvandling av A-aktier till B-aktier, kan du inte sälja eller på annat sätt överlåta dessa A-aktier. Skulle du ändå försöka överlåta de A-aktier som anmälan gäller riskerar du att omvandlingen inte kan göras. Du kan givetvis inte heller omvandla fler aktier än de som finns på VP-kontot.

 

Kan det få några skattekonsekvenser att göra en omvandling av A-aktier till B-aktier?

Nej, att begära omvandling enligt bolagsordningens bestämmelse anses inte i Sverige utgöra något skattepliktigt byte eller annan skattemässig avyttring av A-aktierna.

För många aktieägare kan däremot en försäljning på börsen av A-aktier i syfte att köpa B-aktier utlösa skattekonsekvenser. Aktieägare uppmanas generellt att själva sätta sig in i den skattesituation som är aktuell för aktieägaren ifråga. Detta gäller inte minst aktieägare som är föremål för utländsk aktiebeskattning.

 

Får man fler B-aktier än A-aktier om aktiekursen skiljer sig åt?

Vid omvandling får aktieägaren samma antal B-aktier som antalet omvandlade A-aktier. Detta gäller även om kursen mellan A-aktier och B-aktier tillfälligt eller permanent skulle skilja sig åt.

Om du i stället säljer A-aktier och köper B-aktier över börsen, kan givetvis skillnaden i aktiekurser medföra att bytet inte går jämnt upp. (Se också ovan om eventuella skatteeffekter).

Om aktiekursen för A-aktier och B-aktier kommer att skilja sig åt är svårt att förutse. De båda aktieslagen har samma ekonomiska rättigheter. A-aktien har en större röststyrka men förmodligen en sämre likviditet i handeln, vilket kan tala för såväl en högre som en lägre kurs än för B-aktien. Handelsmönster kan också förändras över tid.

 

. 6 Arkiv Q&As