background-img

Utdelningspolicy

Starbreeze Investerare

Utdelningspolicy

Starbreeze agerar på en snabbväxande marknad och för att dra fördel av denna tillväxt ämnar företaget att fortsätta att återinvestera vinstmedel i aktiviteter som främjar organisk tillväxt, såsom produkt-utveckling och marknadsföring. Bolaget har historiskt inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Framtida utdelningar kommer vara ett resultat av Starbreeze framtida intäkter, kassaflöde, rörelsekapital och dess generella finansiella ställning. Vidare kan även framtida investeringar i exempelvis förvärv av andra bolag komma att påverka storleken på framtida utdelningar. 

Styrelsen har inte för avsikt att föreslå utdelningar under de närmaste åren, utan avser istället att använda det kassaflöde som genereras för att finansiera fortsatt utveckling och tillväxt av verksamheten. Starbreeze långsiktiga policy för utdelning är att dela ut 50 procent av nettovinsten efter skatt från föregående räkenskapsår.